හඳෙහි, ශෝක ඉරණම

පලවා හරිනු පිණිසව,
හැකි ඉක්මනින්
දහවල ඉර,

දෙකක් ඇන 
ඇටකටුද පොඩි කර,
ඇදගෙන ගොස්
මූදට දමන්නට ,
කැමති කරවා ගතිමි හඳ,

ගෙවා වැඩි මුදලක්
ගාස්තුව ලෙසට,
කුළියට ගමි
මැර වලාකුළ,

හඃ හා !,
විසඳීමට නියමිතයි,
ඉක්බිති පැයක
හඳෙහි, ශෝක ඉරණම

~ ක්‍රිමිනල් රයිටර් ~

1995total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *